Adelaw

Mým posláním je
hájit vaše zájmy.

Mgr. Adéla Radkovská
advokátka, Brno, Bučovice

Hodnoty Adelaw

U každého případu usiluji o nejvhodnější možnou cestu a řešení, a to vždy se zodpovědným a individuálním přístupem. Při postupu ve věci jsem pečlivá a důsledná. Poskytnu Vám právní oporu v širokém spektru oblastí práva, zejména soudního či mimosoudního řešení sporů. Pomohu problémům předejít a Vás samotné naučím rizika předvídat a minimalizovat je.

Porozumění

Porozumění

Jako můj klient s vlastními specifickými zájmy u mě najdete vždy pochopení a pomocnou ruku. Budu s Vámi mluvit lidsky a srozumitelně.

Lidský přístup

Lidský přístup

K vyřešení Vašich problémů a záležitostí přistupuji individuálně a mým cílem je Vám nabídnout nejvhodnější východisko k Vaší spokojenosti.

Respekt a důvera

Respekt a důvěra

Mou prioritou je vytvořit si s Vámi jako klientem vztah vzájemné důvěry, což považuji za primární podstatu vztahu mezi klientem a advokátem, proto s Vámi budu vždy jednat na rovinu a s respektem.

Odpovědnost

Odpovědnost

Po odborném seznámení se s věcí Vám poskytnu jasný pohled na věc a navrhnu uváženou strategii. To vše srozumitelně a precizně.

Odbornost
a etika

Zajišťuji kompletní právní servis zahrnující právní rozbor věci, mimosoudní jednání včetně pokusu o smír, zpracování a podání žaloby či jiného procesního podání, zpracování případných opravných prostředků a zastupování u soudních jednání.

Vždy dbám o Vaši spokojenost, snažím se plně prosadit Vaše oprávněné zájmy a při řešení zachovávám pozitivní přístup. Zakládám si na maximální profesionalitě, odbornosti a striktním dodržování advokátního etického kodexu.

Odbornost a etika

Má specializace
v právní pomoci

 • Komplexní právní pomoc vyplývající z občanskoprávních vztahů, právní rozbory a písemné rešerše
 • Sepis a revize všech typů smluv, např. kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvy o zápůjčce, smlouvy o úvěru atp.
 • Dohody o narovnání, uznání dluhů, ručení, postoupení pohledávek, přistoupení k závazku, započtení apod.
 • Vymáhání pohledávek mimosoudní i soudní cestou
 • Sepis a zaslání předžalobní výzvy, podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, žaloby, podání opravných prostředků (odvolání) vč. zastupování při jednání před soudy
 • Právní pomoc při vypořádání a zrušení podílového spoluvlastnictví
 • Příprava a revize smluv pro realizaci nákupu, prodeje, pronájmu, podnájmu či darování nemovitosti
 • Návrhy na vklad do katastru nemovitostí
 • Vymáhání dlužného nájemného
 • Příprava prohlášení vlastníka k rozdělení nemovitosti na bytové či nebytové jednotky
 • Sepis stanov Společenství vlastníků jednotek
 • Řešení sousedských sporů
 • Sepis smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy
 • Právní pomoc při vypořádání a zrušení podílového spoluvlastnictví
 • Sepis a revize pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce)
 • Sepis výpovědi z pracovního poměru, dohody o ukončení pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru
 • Právní pomoc při ukončování pracovněprávních vztahů
 • Zastupování před soudy ve sporech týkajících se ukončení pracovního poměru
 • Sepis návrhu na rozvod manželství vč. veškeré právní pomoci při sporném i nesporném rozvodu manželství
 • Příprava dohody o vypořádání společného jmění manželů, příp. sepis žaloby o vypořádání společného jmění manželů
 • Zastupování při soudním jednání o rozvod manželství a vypořádání společného jmění manželů
 • Příprava návrhu na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu před a po rozvodu manželství, návrh na zvýšení výživného pro nezletilé dítě
 • Právní poradenství poskytované věřitelům, zejm. podání exekučního návrhu proti dlužníkovi
 • Zastupování věřitelů i dlužníků v rámci exekučního řízení
 • Přihláška pohledávky do dražby
 • Vypracování návrhu na zastavení nebo odklad exekuce
 • Vypracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení
 • Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka
 • Právní zastoupení v řízení o popření pohledávky

Ceník služeb

Váš právní požadavek či problém se vždy snažím vyřešit rychle a efektivně, fakturace je vždy přehledná, jednoduchá a férová.

Odměnu za poskytované právní služby lze stanovit zejména těmito způsoby, a to dle vzájemné dohody:

Hodinová sazba

Konečná cena za právní služby se odvíjí od právní náročnosti věci, přičemž výši hodinové sazby Vám sdělím na osobní schůzce.

Fixní odměna

V případech, kdy lze již na počátku spolupráce stanovit rozsah poskytnuté právní služby, lze odměnu stanovit na základě tzv. fixní odměny, typicky např. sepsání kupní smlouvy, sepsání návrhu na rozvod atp. Fixní odměna je odměnou konečnou za vyřízení celé záležitosti.

Úkonová sazba

Odměnu za poskytování právních služeb lze stanovit také dle advokátního tarifu – Vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

První schůzka v délce 30 minut zdarma

První setkání v délce 30 minut pro Vás poskytuji zdarma, kdy tento čas slouží primárně k tomu, abychom se mohli vzájemně osobně poznat a Vy jste mi představili svůj právní požadavek. Po seznámení se s okolnostmi případu a před zahájením spolupráce jste informováni o předpokládaném rozsahu práce a celkových nákladech, proto budete vždy dopředu vědět, kolik by Vás poskytnutí konkrétní právní služby stálo.

Kontakt